fbpx Luke 11:3 | ThyWillTv
Skip to main content

Main Area

Main

Luke 11:3

Luke 11:3

எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை அன்றன்றும் எங்களுக்குத் தாரும்;
லூக்கா 11:3 

Give us day by day our daily bread.
Luke 11:3

2018 ThyWillTv. All rights reserved. Designed by Cornerstone.